“Great Jolly boy” S.V.Ramani interview in “Raj TV” on 15-2-2011 about Indian culture.
S.V.Ramani during his interview in “Raj TV” News channel on
15-5-2011 has explained about Indian Culture, and told during the invasion of Afghan emperors, the Hindu Temples in India were ransacked and the God ideals were buried under the steps of Masjids in Delhi.

Click Here and get suitable Matrimonial Match
immediately.Mahakavi Bharathi songs created patriotism in the mind of
Indians.மகா கவி பாரதியின் பாடல்கள் இந்திய மக்கள் உள்ளங்களிலே


விடுதலை உணர்வைத்
தூண்டியது
.You can get from Google Ads.

Full Web Building TutorialsALL FREE!
Quick and Easy Learningclick on the piucture.

Grand Mother's Medicine's. You can Read Daily News from Here.

To know about Google day-to-day News
Click on Tamil Nadu Map .


Great
jollyboy Videos gives great entertainment.
Please
visit and know the truth about the world.

இனிய திரைப் படப் பாடல்கள். Enjoy Film Songs.

Loading...

Friday, October 19, 2007

Tooth Pain.

𣆮 ¬õˆFò‹-1.

( Þ‰î èO™ CÁ î¬ôõL â¡ø£½‹,àì«ù ªðKò ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùè¬÷ˆ «î® ªê™A«ø£‹. ܃° Þ¼‚°‹ ¬õˆFò˜èœ, ñ¼ˆ¶õ ðK«ê£î¬ù â¡ø ªðòK™, ï‹Iì‹ð투î õÅ™ ªêŒõ¶ì¡, ðô Mò£FèO¡ ªðò¬ó„ ªê£™L ïñ‚° ií£ù ñù‚ °öŠðˆ¬î à‡ì£‚A, ãó£÷ñ£ù ð투 õÅLˆ¶ M´Aø£˜èœ.  CPò àì™ àð£¬îèÀ‚°, ñ¼ˆ¶õñ¬ù‚°„ ªê™½º¡, 𣆮 ªê£™Lò âOò ¬õˆFò º¬øè¬÷»‹ªêŒ¶ 𣘈¶ G„êò‹ ï™ô °íˆ¬î ܬìòô£‹, â¡ð¬î ÜÂðõ ̘õñ£è ðô˜ ªê£™L»œ÷£˜èœ. cƒèÀ‹ M¼‹Hù£™ ªêŒ¶ 𣘈¶ G„êò‹ ï™ô ðô¬ù ܬìòô£‹.)ð™ õL.ð™ õL õ‰î£™, ðô¼‚° ªð£Á‚è º®ò£¶. â‰î «õ¬ôJ½‹ èõù‹ ªê™ô£¶. CÁõ˜èÀ‚° ävAg‹, ꣂ«ô† «ð£¡ø ÞQŠ¹ ð‡ìƒè¬÷„ ꣊H´õ‹, ªðKòõ˜èÀ‚° Åì£ù, °O˜ïî ð£ùƒè¬÷„ ꣊H´õ‹, ð™ õL à‡ì£°‹. Þ¬îˆ î°‰î ¬õˆFòKì‹ è£‡H‚°‹ º¡, 𣆮‚°ˆ ªîK‰î âOò ¬õˆFò º¬øè¬÷ W«ö ªê£™L àœ«÷¡. ªêŒ¶ 𣼃èœ.1. ð™ 憬ì M¿‰¶‹, ê¬î õ÷˜„CJù£½‹ õL Þ¼‰î£™, å¼ CÁ ¶‡´ 裲‚膮¬ò ð™ 憬ìJ™ Üì‚A ¬õˆ¶‚ ªè£‡ì£™, ð™ õL 殊 «ð£ŒM´‹.2. ê£î£óí ð™ õL‚°, å¼ ¶‡´ ²‚¬è. õ£J™ «ð£†´ ªñ¡Á Üì‚A‚ ªè£‡ì£™,


õL «ð£ŒM´‹. àI› c¬ó ªõO«ò ¶Šð «õ‡ì£‹.3. è´¬è î‡a˜ M†´ ܬóˆ¶, ð™ õL àœ÷ è¡ùˆF¡ «ñ™ ð‚è‹ îìMù£™,


õL °¬ø»‹.4. 贂裬ò ªð£® ªêŒ¶ FùêK ð™ ¶ô‚A õ‰î£™, ð™ õL, ð™ «ï£Œèœ cƒAM´‹.5. ðŠð£O„ ªê®J¡ ð£¬ô, õL‚°‹ ð™ e¶ îìMù£½‹, õL cƒ°‹.6. 𙠪꣈¬î Þ¼‰î£™, A󣋹, æñ‹, Åì‹ ÝAò¬õè¬÷Š ªð£® ªêŒ¶, ªê£ˆ¬îŠ

ð™L™ Ü¿ˆF ¬õ‚辋. àI› c¬ó M¿ƒè£ñ™, õL G¡ø Hø° õ£¬ò‚ ªè£ŠðO‚辋.No comments:

Yessvee Ramani Jokes and Books published in Tamil Nadu.

Google Ads.