“Great Jolly boy” S.V.Ramani interview in “Raj TV” on 15-2-2011 about Indian culture.
S.V.Ramani during his interview in “Raj TV” News channel on
15-5-2011 has explained about Indian Culture, and told during the invasion of Afghan emperors, the Hindu Temples in India were ransacked and the God ideals were buried under the steps of Masjids in Delhi.

Click Here and get suitable Matrimonial Match
immediately.Mahakavi Bharathi songs created patriotism in the mind of
Indians.மகா கவி பாரதியின் பாடல்கள் இந்திய மக்கள் உள்ளங்களிலே


விடுதலை உணர்வைத்
தூண்டியது
.You can get from Google Ads.

Full Web Building TutorialsALL FREE!
Quick and Easy Learningclick on the piucture.

Grand Mother's Medicine's. You can Read Daily News from Here.

To know about Google day-to-day News
Click on Tamil Nadu Map .


Great
jollyboy Videos gives great entertainment.
Please
visit and know the truth about the world.

இனிய திரைப் படப் பாடல்கள். Enjoy Film Songs.

Loading...

Sunday, October 21, 2007

How to prepare Herbal Hair Oil.?

How to prepare Herbal Hair Oil.?

Through this Blog, I am going to tell you the simple way of preparing


"Neeli Bringhadi Hair Oil " and " Bringhadi Hair Oil " for growth of Hair denseness. Those who are interested can prepare it easily in their house,by reading this Tamil Blog. [ For reading this Blog, you can download TM TTvalluvar Fonts, copy the same and paste it in the control panel Fonts. For down loading fonts see the side bar. ]𣆮 ¬õˆFò‹-4.( 𣆮 ¬õˆFòˆ¬î M¼‹¹õ˜èœ ªêŒ¶ 𣘂èô£‹.)î¬ô º® Ü예Fò£è, è¼, 輪õ¡Á õ÷óM™¬ô«ò â¡Á, å¼

Cô ªð‡èÀ‚° °¬ø Þ¼‚°‹ Üõ˜èÀ‚° º® ï¡ø£è 輬ñ Gøˆ¶ì¡ õ÷ó,  Cô âOò ¬îôƒèœ îò£K‚°‹ º¬ø¬ò ªê£™ô M¼‹¹A«ø£‹. º® ï¡ø£è õ÷ó«õ‡´‹ â¡Á G¬ùŠðõ˜èœ, Þ‰îˆ ¬îôƒè¬÷ˆ îò£Kˆ¶, àð«ò£Aˆ¶Š ðô¬ù‚ è£íô£‹.1. cL H¼ƒè£F ¬îô‹.ܾK, èKêô£ƒè‡E, ºì‚ªè£Ÿø£¡, ªï™L‚裌 ÝAòõŸP¡

꣟P™ õ¬è‚° Þó‡´ Ü¾¡v â´ˆ¶ ªõœ÷£†´Šð£™, ⼬ñŠð£™, ð²‹ð£™, «îƒè£ŒŠ 𣙠ÝAòõŸ¬ø õ¬è‚° Þó‡´ Ü¾¡v «ê˜ˆ¶‚ ªè£œ÷¾‹. ÜFñ¶ó‹, °¡ÁñEJ¡ àœ«÷ àœ÷ 𼊹, è¼ñ£‚è™ ÝAòõŸ¬ø 100 Aó£‹ â´ˆ¶ 𣙠M†´ ܬó‚辋. «ñ«ô ÃPòõŸÁì¡ å¡ø£è èô‚辋. Þ‰î èô‚è½ì¡, 250 Aó£‹ ï™ªô‡¬í «ê˜ˆ¶ ï¡ø£è‚ 裌„C â´ˆ¶ ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷¾‹. Þ‰î ⇬í¬ò Fù‰«î£Á‹ î¬ô‚° îìM‚ªè£‡´ õ¼õ, º® ï¡ø£è õ÷˜‰¶ ªð£L¾ì¡ M÷ƒ°‹.2. H¼ƒè£ñôˆ¬îô‹.èKêô£ƒè‡E„ ê£Á, Þó‡´ Ü¾¡v, ªï™L‚裌 ê£Á Þó‡´ Ü¾¡v' ô‡¬í 250 Aó£‹,ð²‹ð£™ ܬó L†ì˜, ÞõŸ¬ø å¡ø£è‚ èô‰¶ ªè£œ÷¾‹. Þˆ¶ì¡ 100 Aó£‹ ÜFñ¶óˆ¬î Ü¬óˆ¶ èô‰¶, ÞõŸ¬ø ï¡ø£è 裌„C õ®è†® ¬õˆ¶‚ ªè£‡´, Fùº‹ î¬ô‚° «îŒˆ¶ °Oˆî£½‹, º® ªè£†ì£ñ™ Ü예Fò£è õ÷¼‹. ªêŒ¶ 𣘈¶ ï™ô ðò¬ù ܬ쉶, ñA›õ¬ì»ƒèœ.


1 comment:

Anonymous said...

If you are looking for tour&travels related information, you can scan the resource page of herbsncures.com and get travel related links on the resource section of the website.

Yessvee Ramani Jokes and Books published in Tamil Nadu.

Google Ads.